Michał Grychowski fotografia autorska

Bank zdjęć dla fotoedytorów

Albumy

Home / Cennik

Tabele wynagrodzeń

Tabele dotyczą wszystkich utworów fotograficznych. Utwór fotograficzny został wyszczególniony w ust. 2 art. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Tabele stawek minimalnych stosuje się do utworów fotograficznych będących przedmiotem prawa autorskiego.

Objaśnienia

Wszystkie kwoty podane w tabelach w PLN

 1. Stawki honorariów autorskich zawarte w tabelach są stawkami wynagrodzenia z tytułu umów licencyjnych niewyłącznych. Ograniczenia czasowe wskazane przy poszczególnych tabelach oznaczają podstawowy okres umownego korzystania z utworu w ramach wskazanego w tabeli wynagrodzenia. Korzystanie z utworu przez kolejny okres wymaga zawarcia kolejnej umowy i podlega odrębnemu wynagrodzeniu według odpowiedniej stawki określonej w tabeli, chyba, że w postanowieniach dodatkowych dotyczących danej tabeli został określony inny sposób obliczenia wynagrodzenia za dodatkowy okres. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, materiały zdjęciowe po wykorzystaniu podlegają zwrotowi autorowi.
 2. W tabelach odnoszących się do formatu wydawnictw lub wielkości druków powołuje się na standardowe (ISO) formaty wywodzące się z formatów A i B. Np. format B-1 to 70x100 cm. W większości wypadków zastosowano alternatywę A lub B oznaczając jako A/B, czyli format A lub B. Gdy więc w kolumnie występuje np. 5, oznacza to format A-5, natomiast gdy (w przypadku formatów większych, np. bilboardy) oznaczono kolumnę 8/1 oznacza to powierzchnię 8 razy B lub A. Określenie layout oznacza projekt graficzny wydawnictwa, w którym następuje wykorzystanie utworu fotograficznego Określenie POS (z angielskiego - point of sale - miejsce sprzedaży) oznacza środki reklamowe wykorzystywane w miejscu sprzedaży produktu, a więc plakaty, stojaki, ulotki, wieszaki itp. Określenie Public Relation oznacza działania z zakresu tzw. Komunikacji Społecznej, czyli promocyjne, kształtujące wizerunek firmy oraz produktu lub usług wynikających z jej pola działalności.

Spis treści

 1. Dzienniki, tygodniki
 2. Czasopisma ilustrowane, dodatki (wykorzystanie nie reklamowe)
 3. Czasopisma branżowe, pracownicze, dla członków organizacji, klubów, informacje o imprezach, programy (teatr, TV, itp.), broszury informacyjne (bez charakteru reklamowego)
 4. Komunikacja społeczna (public relation), działania marketingowe (użycie do prezentacji DEMO)
 5. Książki, albumy, katalogi wystaw
 6. Encyklopedie, masowe poradniki ilustrowane, leksykony
 7. Książki szkolne, periodyki naukowe
 8. Zeszyty szkolne, bloki rysunkowe, notatniki
 9. Wystawy, publiczne prezentacje
 10. Prezentacje ze wszystkich nośników
 11. Zwielokrotnianie i wprowadzanie do obrotu w ramach utworu audiowizualnego (nośniki: CD, DVD kaseta VIDEO)
 12. Płyty CD, DVD, audio-video, kasety (MC)
 13. Puzzle, karty do gry, obrazki do zbierania, naklejki, znaczki pocztowe
 14. Opakowania, etykiety, karty bankowe, telefoniczne, bilety komunikacyjne, boarding pass itp.
 15. Plakaty (wprowadzenie do obrotu), druki na tekstyliach i inne zadrukowane materiały, tapety fotograficzne
 16. Pocztówki, karty z życzeniami, podkładki - pod mysz, stołowe
 17. Kalendarze
 18. Kasetony podświetlane, prezentacje targowe, aranżacja wnętrz, dekoracja wystaw, inne duże formaty
 19. Plakaty, bilboardy, tablice podświetlane, POS-y
 20. Reklama prasowa, wkładki z ogłoszeniami
 21. Prospekty, katalogi, broszury, mailing, sprawozdania firmowe, katalogi towarów firm wysyłkowych itp. środki reklamowe
 22. Prospekty i katalogi turystyczne, mapy
 23. Zwielokrotnienie w filmie reklamowym