Michał Grychowski fotografia autorska

Bank zdjęć dla fotoedytorów

Albumy

Home / Licencja i informacje o serwisie

Licencja

 

1.Definicje pojęć

Przedmiot licencji - fotografia lub ich zbiór udostępniony przez internet lub przesłany na CD lub DVD.

Utwór – zdjęcie, fotografia w rozumieniu Ustawy o Prawach Autorskich i Prawach Pokrewnych

Licencjodawca- właściciel strony www.grychowski.eu, firma AMG Michał Grychowski.

Licencjobiorca/Zamawiający - podmiot zawierający umowę z Licencjodawcą na wykorzystanie zdjęć na podstawie licencji.

 

2. Udzielenie licencji

Udostępnienie zdjęć możliwe jest na podstawie zawartej umowy licencyjnej na zasadach RM (Rights Managed). Opłata za wykorzystanie zdjęć na podstawie umowy uzależniona jest kilku czynników jak: ilość zdjęć, rodzaj, zakres rozpowszechniania, terytorium, ilość nakładu, czas rozpowszechniania. Parametry te reguluje cennik. Określa on wynagrodzenie za jednokrotne wykorzystanie zdjęcia na określonym w umowie polu eksploatacji na podstawie licencji niewyłącznej. Jeśli użytkownik zamierza użyć zdjęcia w większej liczbie niż jedno zastosowanie, konieczne jest zawarcie odrębnej umowy licencyjnej. Możliwe jest wynegocjowanie niższych stawek w przypadku zakupu większej ilości zdjęć. Zawarcie umowy licencyjnej nie przenosi praw autorskich a tym bardziej praw własności na Licencjobiorcę. Upoważnia go jedynie do wykorzystania przedmiotu umowy na określonych w umowie polach eksploatacji.

 

3. Własność intelektualna

Materiały dostępne w serwisie i na stronie www.grychowski.eu są wyłączną własnością firmy AMG Michał Grychowski i pozostają pod ochroną prawa autorskiego zgodnie z Ustawą o Prawach Autorskich i Prawach Pokrewnych, w tym praw własności przemysłowej, praw osobistych i innych podobnych przepisów. Materiały dostępne na stronie mogą być kopiowane i wykorzystywane na potrzeby przygotowania publikacji, projekcji i projektów wstępnych tylko przez zawodowych fotoedytorów, projektantów, grafików w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej lub artystycznej oraz osób upoważnionych przez wydawnictwa i podobne instytucje w formie pisemnej. Nie jest dozwolone kopiowanie utworów i wykorzystywanie ich bez zgody autora t.j bez nabycia licencji ani autorskich praw majątkowych. W szczególności nie jest dozwolone umieszczanie w internecie kopiowanych zdjęć z serwisu www.grychowski.eu. W ramach ochrony własności intelektualnej i praw autorskich pliki mogą oznaczone znakiem wodnym lub innym znakiem umożliwiającym rozpoznanie go w sieci internet.

 

4. Możliwe ograniczenia

4.1 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w serwisie mogą znaleźć się utwory, których wykorzystanie może wymagać dodatkowych zezwoleń od podmiotów związanych z treścią tych utworów oraz zajmujących się ochroną własności intelektualnych. Ograniczenia wynikające z wpisu w pliku w rubryce EXIF: Warunki korzystania z praw są jedynie wskazówką dla Licencjobiorcy do uzyskania ewentualnych innych pozwoleń na rozpowszechnianie utworów pobranych i zakupionych z banku zdjęć www.grychowski.eu. Licencjobiorca jest każdorazowo odpowiedzialny za ustalenie konieczności uzyskania ewentualnych innych pozwoleń na planowane użycie utworu. Informacja o możliwych ograniczeniach znajduje się w metadanych pliku dostępnych przy opisie zdjęcia.

4.2 O prawie do wykorzystania utworów decyduje każdorazowo Licencjobiorca. Nie wszystkie fotografie dostępne w serwisie mogą być wykorzystane do każdego celu i rozpowszechnia, nawet jeśli ich wykorzystanie określone jest w cenniku. Dotyczy to w szczególności wizerunków osób, obiektów sztuki, w tym sztuki sakralnej, np. obiektów kultu mogących być użytych w reklamie. AMG Michał Grychowski nie ponosi odpowiedzialności za kopiowanie i rozpowszechnianie utworów bez uzyskania takiej zgody.


4.3 Prosimy zwrócić uwagę że Licencjobiorca jest zobowiązany nie wykorzystywać utworów w powiązaniu z pornografią, np. poprzez łączenie zdjęć, montaż, collage itp. Dotyczy to też skojarzeń z agencjami towarzyskimi, lokalami dla dorosłych itp. instytucjami. Nie zezwala się na wykorzystywanie utworów w sposób mogący przedstawić osoby w niekorzystnym świetle, naruszyć czyjeś dobra osobiste, w szczególności mogący przedstawić osoby w sposób naruszający zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje. Nie jest dozwolone wykorzystywanie utworów będących przedmiotem umowy dla tworzenia projektów mogących zniesławić lub obrazić jakiekolwiek osoby. Nie zezwala się na wykorzystywanie utworów do tworzenia treści związanych z agitacją polityczną.

 

5. Polityka HTTP Cookies i modyfikacja serwisu

Do obsługi banku fotografii www.grychowski.eu używane są pliki cookie służące głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Mogą być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną (wikipedia.org).
Licencjodawca zastrzega sobie możliwość zmian na stronie www.grychowski.eu by lepiej dostosować ją do wymagań odbiorców. Może być ona uzupełniana o nowe usługi, systemy logowania i weryfikacji. W szczególności informuje się, że strona www jest stale uaktualniana i uzupełniana o nowe pliki. Zmiany te nie będą miały wpływu na zawarte wcześniej umowy. Mamy nadzieję, że serwis jest przyjazny dla użytkownika, jasny i przejrzysty. Ewentualne uwagi prosimy kierować na adres mail: michal@grychowski.eu lub info@grychowski.eu.

 

6. Ochrona danych osobowych

Dane personalne i dane firmy zamawiającej są poufne i niezbędne do realizacji zamówienia i podlegają ochronie danych osobowych. Licencjodawca będzie przetwarzał je wyłącznie w celu realizacji zamówienia i nie będzie ich udostępniał podmiotom i osobom trzecim. Zamawiający ma prawo do wglądu oraz poprawiania podanych informacji, w szczególności gdy uległy one zmianie. Zaświadcza również, że podaje prawdziwe informacje. W innym przypadku Licencjodawca zastrzega sobie prawo usunięcia tych danych, wycofania się z umowy oraz ograniczenia dostępu Zamawiającemu do banku zdjęć www.grychowski.eu.

 
 
7. Zamawianie zdjęć

Zdjęcia zamówić można:

  • przesyłając mail na adres michal@grychowski.eu

  • telefonicznie na nr 604 780 398.
  • również: patrz pkt 9. Jak korzystać z serwisu

Proszę podać niezbędne dane do umowy i faktury: wybrane zdjęcia z nazwami i/lub numerami, wielkość pliku, nazwa firmy, adres, NIP. Na podstawie Państwa zamówienia drogą mailową wysłana zostanie umowa licencyjna do podpisu oraz elektroniczna wersja faktury proforma.

 

8. Dostarczenie zdjęć, umowy i faktury

Po uregulowaniu należności i zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie, zostanie przesłany Państwu zamówiony materiał ilustracyjny, oryginał faktury VAT oraz egzemplarz umowy. Dla szybszej realizacji umowy fotografie mogą zostać przesłane via mail lub na specjalnie utworzone konto ftp. Na życzenie możliwe jest przesłanie plików zarejestrowanych na CD lub DVD drogą pocztową lub kurierem za dodatkową opłatą odpowiednio 5 pln/25 pln. Faktura VAT przesyłana jest elektronicznie na podany adres e-mail lub razem z umową drogą pocztową na koszt Licencjodawcy.


9. Jak korzystać z serwisu

Wybrane zdjęcia można pobrać na dysk korzystając z linku "pobierz". Są to zdjęcia ze znakiem wodnym, pozbawione informacji EXIF. Po zgromadzeniu wybranych zdjęć, można opatrzyć je informacją i przesłać wraz z zapytaniem na adres michal@grychowski.eu.